Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Předpokládaná doba čtení: 8 minut

Co je realita a jak fungují “deep fakes”?

Technologie umělé inteligence (Artificial Intelligence) a vytváření deep fakes se stávají stále více přístupnými a rozšířenými, což přináší nové výzvy a otázky ohledně etiky, ochraně soukromí a bezpečnosti. Článek zkoumá fenomén deep fakes a jeho dopad na společnost, včetně etických a právních aspektů, a zvažuje možná opatření pro ochranu před jejich škodlivými dopady. Najdete vzde také nejznámější příklady zneužití AI pro tvorbu deep fakes.
Shoptet vs Woocommerce

Vnímání reality je základem našeho porozumění světa kolem nás. Avšak s rychlým rozvojem technologií umělé inteligence se nyní otevírá nový rozměr otázek týkajících se jejího zkreslení a manipulace. Moderní technologie, včetně umělé inteligence, hrají klíčovou roli v našem vnímání a interpretaci reality. Způsob, jakým jsou prezentovány informace a média, formuje naše porozumění světa kolem nás a má zásadní vliv na naše chování a rozhodování.

Technologický pokrok a rostoucí význam umělé inteligence ve společnosti posouvají hranice toho, co je možné vytvořit a jak je možné vnímat svět okolo nás. V tomto článku se budeme zabývat rostoucím trendem deep fakes a jejich dopadem na naše vnímání reality a etické otázky, které s sebou tento fenomén přináší.

Role technologií v utváření vnímání reality

V dnešní době jsme svědky neustálého růstu a rozvoje technologií, které formují náš pohled na svět. Od sociálních médií po virtuální realitu, technologie se stávají nedílnou součástí našeho každodenního života a ovlivňují naše chování, myšlení a vnímání reality. Umělá inteligence zde hraje klíčovou roli, neboť umožňuje vytváření pokročilých systémů zpracování dat a analýzy informací, které nás obklopují.

V důsledku toho se naše vnímání reality může stát zpochybnitelným, protože technologie umožňují filtrování a manipulaci s informacemi takovým způsobem, který může být často obtížně odhalitelný.

deep fakes

Co jsou deep fakes?

Deep fakes představují fenomén, který využívá pokročilé technologie umělé inteligence k vytváření falešných médií, jako jsou videa a fotografie, které mohou být těžko odhaleny jako podvrhy. Tyto technologie umožňují vytváření realistických a přesvědčivých deep fakes, což může mít vážné důsledky pro společnost. V podstatě se jedná o manipulaci obrazu a zvuku pomocí algoritmů umělé inteligence, která dokáže vytvářet realistické replikace osobností a situací, které vypadají autenticky.

Nejznámější příklady deep fakes:

Barack Obama – Bylo vytvořeno falešné video, které zdánlivě ukazovalo bývalého prezidenta USA Baracka Obamu, jak hovoří o falešných událostech. Toto video bylo vytvořeno pomocí technologie deep fake a bylo rychle sdíleno na sociálních médiích, což vyvolalo vlnu diskuzí o tom, jaké jsou etické a bezpečnostní důsledky takového typu manipulace s videem.

Herečka Gal Gadot – Bylo vytvořeno falešné pornografické video s herečkou Gal Gadot, které bylo šířeno na internetu jako autentické. Tento případ vyvolal vážné obavy ohledně soukromí a bezpečnosti osobností veřejného života a zdůraznil potřebu ochrany proti zneužívání technologie deep fake.

Nicholas Cage – Existuje řada deep fake videí, které ukazují herce Nicholase Cage v různých scénách a situacích, ve kterých ve skutečnosti nehrál. Tato videa se stala populárními na internetu a ukazují, jak snadno lze pomocí technologií umělé inteligence vytvářet falešná videa s lidmi, kteří v nich ve skutečnosti nejsou.

Donald Trump – Deep fake videa s bývalým prezidentem USA Donaldem Trumpem byla šířena na internetu jako autentická a ukazovala ho v různých kontroverzních situacích. Tato videa vyvolala vážné otázky ohledně toho, jaké jsou etické a bezpečnostní důsledky manipulace s videem a jak chránit veřejnost před škodlivými dopady deep fakes.

Tom Cruise – Nedávné deep fake videa s hercem Tomem Cruisem, která byla vytvořena pomocí pokročilých technologií umělé inteligence, ukazují jeho přesvědčivé replikace v různých situacích. Tato videa vyvolala diskuzi o etických a právních otázkách spojených s deep fakes a o tom, jak chránit osobní údaje a soukromí jednotlivců před jejich zneužitím.


videoprodukce a animace
vizuální a zvuková identita


Etické a právní aspekty deep fakes

Zneužití deep fakes v oblasti pornografie a šíření falešných informací představuje závažné etické a právní problémy, které mají široké důsledky pro jednotlivce i společnost jako celek. Použití technologie k vytváření falešných pornografických videí s účastí známých osobností může mít devastující důsledky pro jejich reputaci a psychické zdraví. V minulosti bylo několik případů, kdy deep fakes byly vytvořeny s cílem poškodit reputaci nevinných osob, a to jak veřejných osobností, tak obyčejných lidí.

Další oblastí, kde se objevují etické a právní problémy spojené s deep fakes, je šíření falešných informací a manipulace veřejným míněním. Deep fakes mohou být použity k vytváření falešných zpráv a videí s cílem dezinformovat veřejnost a ovlivnit politické rozhodnutí. Jedním z příkladů je deep fake video z politických kampaní, které mohlo být vytvořeno s cílem poškodit pověst politických protivníků nebo šířit lživé informace o jejich politických postojích.

Prevence a řešení problému

Prevence zneužívání deep fakes vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje technologické metody detekce, vzdělávací kampaně a osvětu veřejnosti, a také spolupráci mezi technologickými společnostmi, vládami a neziskovými organizacemi. Regulace a ochrana proti zneužívání deep fakes jsou nezbytné pro zachování integrity informací a důvěryhodnosti veřejného diskurzu. Snahy o regulaci a ochranu proti zneužívání deep fakes jsou nezbytné pro zachování integrity informací a důvěryhodnosti veřejného diskurzu.

Vzhledem k tomu, že deep fakes mohou být vytvořeny s pomocí běžně dostupného softwaru a hardware, je obtížné je odhalit a potrestat. To vytváří právní dilema ohledně toho, jak zacházet s deep fakes a jak chránit oběti jejich zneužívání. Existují snahy o vytvoření právních rámců a nástrojů pro boj proti deep fakes a poskytování ochrany obětem jejich zneužití, ale tyto snahy se potýkají s řadou technických a právních výzev.

V současné době se vytvářejí různé technologické metody detekce deep fakes, které mají za cíl identifikovat a odhalit falešná média. Tyto metody využívají pokročilé algoritmy a strojové učení k analýze videí a fotografií a následnému odhalení manipulace. Přestože tyto technologie jsou stále ve vývoji a mají své limity, představují důležitý krok směrem k ochraně před zneužitím deep fakes.

Další možností, jak řešit etické a právní otázky spojené s deep fakes, je zvýšení informovanosti a vzdělávání veřejnosti o tom, jak rozpoznat a reagovat na falešná média. Vzdělávací kampaně a osvěta mohou pomoci lidem rozpoznat deep fakes a chránit se před jejich škodlivými dopady.

Je také důležité, aby se technologické společnosti, vlády a neziskové organizace spojily ve snaze bojovat proti zneužívání deep fakes a ve snaze chránit občany před škodlivými dopady. Spolupráce mezi těmito subjekty může vést k vytvoření efektivních strategií a nástrojů pro boj proti deep fakes a k poskytování ochrany obětem jejich zneužití.

fake news

Závěrem

Původně jsme zamýšleli do článku přidat i nejznámější a nejvyužívanější aplikace pro tvorbu deep fakes, ale z jistých důvodů jsme tak neučinili. Jistě chápete proč.

Zneužití technologie deep fake představuje závažnou hrozbu pro soukromí, bezpečnost a důvěryhodnost informací ve společnosti. Je důležité, aby se jednotlivci, společnosti a vlády společně angažovaly ve snaze chránit občany před těmito škodlivými dopady a zachovat integritu informací a důvěryhodnost veřejného diskurzu. Deep fakes představují vážné výzvy pro naši společnost a vyžadují odpovědné a etické využití technologií AI. Je nezbytné podporovat opatření, která chrání integritu informací a zachovávají důvěryhodnost veřejného diskurzu v době, kdy technologický pokrok otevírá nové možnosti, ale i nová rizika.

O fenoménu deep fakes natočila skvělou reportáž ČT.

6.2.2024, Sonet Studio Dream Team

9

KONTAKTUJ NÁS

hodnocení Google

Sleduj nás i na sociálních sítích

Jsme součástí programu DoToho!

Mohly by tě zajímat i tyto články

Kontakt

Rychlá zpráva | poptávka:

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.