Potřebuješ poradit? Vyber si z nabídky příruček nebo si domluv konzultaci v naší digitální poradně!

Co je realita a jak fungují “deep fakes”?

Co je realita a jak fungují “deep fakes”?

Vnímání reality je základem našeho porozumění světa kolem nás. Avšak s rychlým rozvojem technologií umělé inteligence se nyní otevírá nový rozměr otázek týkajících se jejího zkreslení a manipulace. Moderní technologie, včetně umělé inteligence, hrají klíčovou roli v našem vnímání a interpretaci reality. Způsob, jakým jsou prezentovány informace a média, formuje naše porozumění světa kolem nás a má zásadní vliv na naše chování a rozhodování.

Technologický pokrok a rostoucí význam umělé inteligence ve společnosti posouvají hranice toho, co je možné vytvořit a jak je možné vnímat svět okolo nás. V tomto článku se budeme zabývat rostoucím trendem deep fakes a jejich dopadem na naše vnímání reality a etické otázky, které s sebou tento fenomén přináší.

Role technologií v utváření vnímání reality

V dnešní době jsme svědky neustálého růstu a rozvoje technologií, které formují náš pohled na svět. Od sociálních médií po virtuální realitu, technologie se stávají nedílnou součástí našeho každodenního života a ovlivňují naše chování, myšlení a vnímání reality. Umělá inteligence zde hraje klíčovou roli, neboť umožňuje vytváření pokročilých systémů zpracování dat a analýzy informací, které nás obklopují.

V důsledku toho se naše vnímání reality může stát zpochybnitelným, protože technologie umožňují filtrování a manipulaci s informacemi takovým způsobem, který může být často obtížně odhalitelný.

deep fakes

Co jsou deep fakes?

Deep fakes představují fenomén, který využívá pokročilé technologie umělé inteligence k vytváření falešných médií, jako jsou videa a fotografie, které mohou být těžko odhaleny jako podvrhy. Tyto technologie umožňují vytváření realistických a přesvědčivých deep fakes, což může mít vážné důsledky pro společnost. V podstatě se jedná o manipulaci obrazu a zvuku pomocí algoritmů umělé inteligence, která dokáže vytvářet realistické replikace osobností a situací, které vypadají autenticky.

Nejznámější příklady deep fakes:

Barack Obama – Bylo vytvořeno falešné video, které zdánlivě ukazovalo bývalého prezidenta USA Baracka Obamu, jak hovoří o falešných událostech. Toto video bylo vytvořeno pomocí technologie deep fake a bylo rychle sdíleno na sociálních médiích, což vyvolalo vlnu diskuzí o tom, jaké jsou etické a bezpečnostní důsledky takového typu manipulace s videem.

Herečka Gal Gadot – Bylo vytvořeno falešné pornografické video s herečkou Gal Gadot, které bylo šířeno na internetu jako autentické. Tento případ vyvolal vážné obavy ohledně soukromí a bezpečnosti osobností veřejného života a zdůraznil potřebu ochrany proti zneužívání technologie deep fake.

Nicholas Cage – Existuje řada deep fake videí, které ukazují herce Nicholase Cage v různých scénách a situacích, ve kterých ve skutečnosti nehrál. Tato videa se stala populárními na internetu a ukazují, jak snadno lze pomocí technologií umělé inteligence vytvářet falešná videa s lidmi, kteří v nich ve skutečnosti nejsou.

Donald Trump – Deep fake videa s bývalým prezidentem USA Donaldem Trumpem byla šířena na internetu jako autentická a ukazovala ho v různých kontroverzních situacích. Tato videa vyvolala vážné otázky ohledně toho, jaké jsou etické a bezpečnostní důsledky manipulace s videem a jak chránit veřejnost před škodlivými dopady deep fakes.

Tom Cruise – Nedávné deep fake videa s hercem Tomem Cruisem, která byla vytvořena pomocí pokročilých technologií umělé inteligence, ukazují jeho přesvědčivé replikace v různých situacích. Tato videa vyvolala diskuzi o etických a právních otázkách spojených s deep fakes a o tom, jak chránit osobní údaje a soukromí jednotlivců před jejich zneužitím.


videoprodukce a animace
vizuální a zvuková identita


Etické a právní aspekty deep fakes

Zneužití deep fakes v oblasti pornografie a šíření falešných informací představuje závažné etické a právní problémy, které mají široké důsledky pro jednotlivce i společnost jako celek. Použití technologie k vytváření falešných pornografických videí s účastí známých osobností může mít devastující důsledky pro jejich reputaci a psychické zdraví. V minulosti bylo několik případů, kdy deep fakes byly vytvořeny s cílem poškodit reputaci nevinných osob, a to jak veřejných osobností, tak obyčejných lidí.

Další oblastí, kde se objevují etické a právní problémy spojené s deep fakes, je šíření falešných informací a manipulace veřejným míněním. Deep fakes mohou být použity k vytváření falešných zpráv a videí s cílem dezinformovat veřejnost a ovlivnit politické rozhodnutí. Jedním z příkladů je deep fake video z politických kampaní, které mohlo být vytvořeno s cílem poškodit pověst politických protivníků nebo šířit lživé informace o jejich politických postojích.

Prevence a řešení problému

Prevence zneužívání deep fakes vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje technologické metody detekce, vzdělávací kampaně a osvětu veřejnosti, a také spolupráci mezi technologickými společnostmi, vládami a neziskovými organizacemi. Regulace a ochrana proti zneužívání deep fakes jsou nezbytné pro zachování integrity informací a důvěryhodnosti veřejného diskurzu. Snahy o regulaci a ochranu proti zneužívání deep fakes jsou nezbytné pro zachování integrity informací a důvěryhodnosti veřejného diskurzu.

Vzhledem k tomu, že deep fakes mohou být vytvořeny s pomocí běžně dostupného softwaru a hardware, je obtížné je odhalit a potrestat. To vytváří právní dilema ohledně toho, jak zacházet s deep fakes a jak chránit oběti jejich zneužívání. Existují snahy o vytvoření právních rámců a nástrojů pro boj proti deep fakes a poskytování ochrany obětem jejich zneužití, ale tyto snahy se potýkají s řadou technických a právních výzev.

V současné době se vytvářejí různé technologické metody detekce deep fakes, které mají za cíl identifikovat a odhalit falešná média. Tyto metody využívají pokročilé algoritmy a strojové učení k analýze videí a fotografií a následnému odhalení manipulace. Přestože tyto technologie jsou stále ve vývoji a mají své limity, představují důležitý krok směrem k ochraně před zneužitím deep fakes.

Další možností, jak řešit etické a právní otázky spojené s deep fakes, je zvýšení informovanosti a vzdělávání veřejnosti o tom, jak rozpoznat a reagovat na falešná média. Vzdělávací kampaně a osvěta mohou pomoci lidem rozpoznat deep fakes a chránit se před jejich škodlivými dopady.

Je také důležité, aby se technologické společnosti, vlády a neziskové organizace spojily ve snaze bojovat proti zneužívání deep fakes a ve snaze chránit občany před škodlivými dopady. Spolupráce mezi těmito subjekty může vést k vytvoření efektivních strategií a nástrojů pro boj proti deep fakes a k poskytování ochrany obětem jejich zneužití.

fake news

Závěrem

Původně jsme zamýšleli do článku přidat i nejznámější a nejvyužívanější aplikace pro tvorbu deep fakes, ale z jistých důvodů jsme tak neučinili. Jistě chápete proč.

Zneužití technologie deep fake představuje závažnou hrozbu pro soukromí, bezpečnost a důvěryhodnost informací ve společnosti. Je důležité, aby se jednotlivci, společnosti a vlády společně angažovaly ve snaze chránit občany před těmito škodlivými dopady a zachovat integritu informací a důvěryhodnost veřejného diskurzu. Deep fakes představují vážné výzvy pro naši společnost a vyžadují odpovědné a etické využití technologií AI. Je nezbytné podporovat opatření, která chrání integritu informací a zachovávají důvěryhodnost veřejného diskurzu v době, kdy technologický pokrok otevírá nové možnosti, ale i nová rizika.

O fenoménu deep fakes natočila skvělou reportáž ČT.

6.2.2024, Sonet Studio Dream Team